Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Mokyklos nuostatai 2022 m. 2023-02-19 13:58:51 5.17 MB
Tvarkų aprašai
JIUG ir priešmokyklinės grupės pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2023 m. 2023-02-13 19:27:58 17.45 MB
Darbo apmokėjimo sistema 2024 m. 2024-01-30 10:14:57 709.5 KB
Draudžiamų daiktų sąrašas 2024-03-19 14:22:53 2.17 MB
Vidaus tvarkos politika 2024-03-19 14:20:54 8.1 MB
Nuotolinio ugdymo tvarkos aprašas 2024-03-19 14:21:14 3.12 MB
Bendri kalbos reikalavimai mokyklos bendruomenės nariams 2024-03-19 14:21:55 483.85 KB
KUPIŠKIO R. ALIZAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LANKOMUMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS 2023-10-09 10:22:02 28.98 KB
Elektroninio dienyno naudojimo tvarkos aprašas 2024-03-20 06:47:49 4.36 MB
Mokinių pasiekimų vertinimo tvarka

2023-04-06 10:52:44 3.31 MB
Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įgyvendinimo tvarkos aprašas 11.2 MB
Išvykų tvarka 2023 m. 2023-03-23 15:25:49 9.92 MB
Mokinių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas, mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarkos aprašas 2024-03-13 11:26:51 14.78 MB
Kupiškio rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų nuotolinio darbo tvarkos aprašas 48.33 KB
MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2024-03-20 12:30:07 25.39 KB
Taisyklės
Pagrindinės mokyklos planšečių naudojimo taisyklės. 2024-03-20 12:20:59 11.66 KB
Mokyklos vadovo darbo tvarkos taisyklės 2024-03-20 12:21:20 284.63 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2024-03-20 12:21:55 7.41 MB
Mokinių elgesio taisyklės 2023-02-08 10:05:22 151.43 KB
Saugios elektroninės erdvės taisyklės 2024-03-20 12:22:16 281.67 KB
Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įgyvendinimo tvarkos aprašas 11.2 MB
MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2024-03-20 12:30:07 25.39 KB
Priėmimas į mokyklą
Mokinių priėmimo į Kupiškio r. Alizavos pagrindinę mokyklą tvarkos aprašas 2020 m. 2023-02-08 10:25:53 2.49 MB
Prašymo priimti į mokyklą forma 2023-02-08 10:25:53 91.86 KB
Prašymai
Tėvų prašymas dėl dorinio ugdymo 2023-02-08 15:56:04 24.5 KB
Tėvų prašymas dėl užsienio kalbų mokymosi 2023-02-08 15:56:04 24.5 KB
Mokytojų dalijimosi gerąja patirtimi „Kolega-kolegai“ pamokos stebėjimo lentelė 2023-02-08 15:56:04 14.15 KB
Pagalba mokiniui
Gabių mokinių ugdymo aprašas 2022 m. 2023-02-08 11:17:37 4.19 MB
Mokinių individualios pažangos stebėsenos tvarkos aprašas 2022 m. 2023-02-20 15:53:08 6.76 MB
Pagalbos teikimo mokiniui tvarkos aprašas 2021 m. 2023-02-08 11:17:37 147.77 KB
Individualios ugdymo(si) planas, aprašo priedas Nr. 1 2023-02-08 11:17:37 139.97 KB
Pareigybių aprašymai
Administracijos pareigybių aprašymai
Mokyklos direktoriaus pareigybės aprašymas 2023-10-03 13:40:19 1.86 MB
Mokytojos, vykdančios direktoriaus pavaduotojo funkcijas, pareigybės aprašymas 2023-04-06 15:00:24 1.27 MB
Mokytojų pareigybių aprašymai
Mokytojo pareigybės aprašymas 2023-02-15 16:07:34 1.59 MB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-02-15 16:07:34 570.52 KB
Techninio personalo pareigybių aprašymai
Ūkvedžio, rašvedžio pareigybės aprašymas 2023-04-14 11:34:49 2.72 MB
Valytojo pareigybės aprašymas 2023-02-20 17:11:21 1.38 MB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2023-02-20 17:11:21 1.03 MB
Vairuotojo pareigybės aprašymas 2023-02-20 17:11:21 1.73 MB
Statinių priežiūros darbininko pareigybės aprašymas 2023-02-20 17:11:21 891.29 KB