Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Mokyklos nuostatai 2022 m. 2023-02-19 13:58:51 5.17 MB
Tvarkų aprašai
JIUG ir priešmokyklinės grupės pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2023 m. 2023-02-13 19:27:58 17.45 MB
Darbo apmokėjimo sistema 2024 m. 2024-01-30 10:14:57 709.5 KB
Draudžiamų daiktų sąrašas 2022 m. 2023-02-13 19:27:58 2.17 MB
Vidaus tvarkos politika 2021 m. 2023-02-13 19:27:58 8.1 MB
Nuotolinio ugdymo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-02-13 19:27:58 3.12 MB
Bendri kalbos reikalavimai 2019 m. 2023-02-13 19:27:58 483.85 KB
KUPIŠKIO R. ALIZAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LANKOMUMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS 2023-10-09 10:22:02 28.98 KB
Elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas 2023-10-09 10:25:52 127.9 KB
Mokinių pasiekimų vertinimo tvarka

2023-04-06 10:52:44 3.31 MB
Išvykų tvarka 2023 m. 2023-03-23 15:25:49 9.92 MB
Taisyklės
Pagrindinės mokyklos planšečių naudojimo taisyklės 2018 m. 2023-02-06 19:05:07 11.66 KB
Mokyklos vadovo darbo tvarkos taisyklės 2020 m. 2023-02-08 10:03:44 284.63 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2022 m. 2023-02-08 10:03:45 7.41 MB
Mokinių elgesio taisyklės 2023-02-08 10:05:22 151.43 KB
Saugios elektroninės erdvės taisyklės 2018 m. 2023-02-08 10:07:47 281.67 KB
Priėmimas į mokyklą
Mokinių priėmimo į Kupiškio r. Alizavos pagrindinę mokyklą tvarkos aprašas 2020 m. 2023-02-08 10:25:53 2.49 MB
Prašymo priimti į mokyklą forma 2023-02-08 10:25:53 91.86 KB
Prašymai
Tėvų prašymas dėl dorinio ugdymo 2023-02-08 15:56:04 24.5 KB
Tėvų prašymas dėl užsienio kalbų mokymosi 2023-02-08 15:56:04 24.5 KB
Mokytojų dalijimosi gerąja patirtimi „Kolega-kolegai“ pamokos stebėjimo lentelė 2023-02-08 15:56:04 14.15 KB
Pagalba mokiniui
Gabių mokinių ugdymo aprašas 2022 m. 2023-02-08 11:17:37 4.19 MB
Mokinių individualios pažangos stebėsenos tvarkos aprašas 2022 m. 2023-02-20 15:53:08 6.76 MB
Pagalbos teikimo mokiniui tvarkos aprašas 2021 m. 2023-02-08 11:17:37 147.77 KB
Individualios ugdymo(si) planas, aprašo priedas Nr. 1 2023-02-08 11:17:37 139.97 KB
Pareigybių aprašymai
Administracijos pareigybių aprašymai
Mokyklos direktoriaus pareigybės aprašymas 2023-10-03 13:40:19 1.86 MB
Mokytojos, vykdančios direktoriaus pavaduotojo funkcijas, pareigybės aprašymas 2023-04-06 15:00:24 1.27 MB
Mokytojų pareigybių aprašymai
Mokytojo pareigybės aprašymas 2023-02-15 16:07:34 1.59 MB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-02-15 16:07:34 570.52 KB
Techninio personalo pareigybių aprašymai
Ūkvedžio, rašvedžio pareigybės aprašymas 2023-04-14 11:34:49 2.72 MB
Valytojo pareigybės aprašymas 2023-02-20 17:11:21 1.38 MB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2023-02-20 17:11:21 1.03 MB
Vairuotojo pareigybės aprašymas 2023-02-20 17:11:21 1.73 MB
Statinių priežiūros darbininko pareigybės aprašymas 2023-02-20 17:11:21 891.29 KB