Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2022-2023 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, Pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos komisijoje

1.

Svetlana Bernotienė

Rusų kalbos vyresnioji mokytoja

Pirmininkė

2.

Gražina Kigaitė

Socialinė pedagogė

Pavaduotoja

3.

Asta Balčiūnienė

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Narė

4.

Daiva Jukonė

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Narė

5.

Vitalija Mikšienė

Matematikos vyresnioji mokytoja

Narė

Planai ir ataskaitos

Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2022-2023 m. m. 2023-02-08 15:47:30 275.52 KB
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2021-2022 m. m. 2023-02-08 15:47:30 282.78 KB
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2020-2021 m. 2023-02-08 15:47:30 236.1 KB
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2019-2020 m. m. 2023-02-08 15:47:30 381.6 KB
Vaiko gerovės komisijos veiklos ataskaita už 2019-2020 m. m. 2023-02-08 15:47:30 365.44 KB
Vaiko gerovės komisijos veiklos ataskaita už 2018-2019 m. m. 2023-02-08 15:47:30 1.24 MB

Vaiko gerovės komisijos funkcijos

 1. Vadovaudamasi mokyklos turimais įsivertinimo ir kitais duomenimis reguliariai atlieka mokyklos mokymosi aplinkos, jos saugumo, mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykių ir kitų su vaiko gerove susijusių aspektų analizę;
 2. Rūpinasi pozityvaus mokyklos mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu, koordinuoja prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą, teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl saugios ir mokymuisi palankios aplinkos užtikrinimo, vaikų socialinio ir emocinio ugdymo, prevencinių ir kitų programų įgyvendinimo, kitų su vaiko gerove susijusių aspektų;
 3. Organizuoja mokyklos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos, vaikų saviraiškos plėtojimo ir kitose vaiko gerovės srityse;
 4. Gavus tėvų (globėjų) sutikimą, atlieka pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, įvertinimą,  kreipiasi į Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybą dėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos jiems skyrimo švietimo;
 5. Organizuoja ir  koordinuoja mokymo(si)/ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimą, tariasi su tėvais (globėjais), mokytojais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų;
 6. Bendradarbiauja su mokyklos savivaldos, savivaldybės institucijomis;
 7. Įvykus krizei mokykloje, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą mokyklos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę mokyklos bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones;
 8. Atlieka Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytas bei kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.20 – 11.05
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05