Naujienos
Dalyvaujame projekte „Mokyklos eina“: inovatyvūs maršrutai ir ėjimo iššūkis moksleiviams

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, net apie 80 proc. pasaulio vaikų ir paauglių nepasiekia rekomenduojamo kasdienio fizinio aktyvumo lygio. Ne išimtis ir Lietuva. Rekomenduojamą aktyvumo lygį išlaikančių vaikų bei paauglių skaičius šalyje neviršija trečdalio, o net keliolika šalies savivaldybių priskiriamos kaip neperkopiančios itin žemų fizinio aktyvumo rodiklių. Kaip viena iš priemonių sprendžiant šią problemą nuo rudens startuoja Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei mobiliosios programėlės „#walk15“ projektas „Mokyklos eina“, kuriame 2020 / 2021 mokslo metais dalyvauja ir mūsų - Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla.

plačiau
 
Bus įgyvendinamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamas projektas „Švarraštis“

Pasirašytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamas

projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0038

„Švarraštis“

 

2020 m. rugsėjo 18 d. Kupiškio rajono savivaldybės administracija ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0038 „Švarraštis“ sutartį. Projektą parengė Kultūros, švietimo ir sporto skyrius. Projektui įgyvendinti skirta 66640,56 eurai iš Europos Sąjungos fondų ir 1363 euro iš Savivaldybės biudžeto lėšų.

Projekto ,,Švarraštis‘‘ tikslas – pagerinti veiklą tobulinančių Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų mokinių lietuvių kalbos rezultatus. Projekte dalyvaus 3 veiklą tobulinančios Kupiškio rajono savivaldybės mokyklos: Kupiškio Lauryno Suokos-Gucevičiaus gimnazija, Kupiškio r. Subačiaus gimnazija, Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla. Siekiant projekto tikslų, bus pasitelkiama konsultuojančios institucijos (Biržų ,,Saulės'' gimnazijos)  ir konsultantės –Ramutės Kežienės, lietuvių kalbos mokytojos ekspertės, pagalba. Per dvejus metus į projekto veiklas planuojama įtraukti ne mažiau kaip 120 mokinių, projekto metu profesinį kapitalą augins  18 mokytojų. Šio projekto išskirtinumą lemia jo veiklų kompleksiškumas, apimantis tikslingas, mokslininkų pripažįstamas veiksmingomis, veiklas – bus  kuriama ir išbandoma mokinių raštingumo gebėjimų stiprinimo strategija ,,Švarraštis“. Šis projektas ne tik dera su strateginiais šalies ir savivaldybės dokumentais, padeda siekti juose užsibrėžtų tikslų bei uždavinių, bet ir atliepia Geros mokyklos koncepcijoje įvardintus geros mokyklos aspektus: asmenybės ūgtį – pasiekimus (mokinių įgytų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visuma); pažangą (per tam tikrą laiką pasiektas lygis, atsižvelgiant į mokymosi startą bei asmenines raidos galimybes, mokiniui optimalų tempą ir bendrosiose ugdymo programose numatytus reikalavimus); gyvenimą mokykloje – saviraiškų dalyvavimą (veiklos, įvykiai ir nuotykiai); ugdymo(si) aplinką – dinamišką, atvirą ir funkcionalią aplinką. Projekto pareiškėjas – Kupiškio rajono savivaldybės administracija.

Projekto veiklos prasidės 2020 m. spalio mėnesį.


 

 
 
Direktoriaus Gintaro Paškausko kreipimasis

Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos direktoriaus

Gintaro Paškausko

K R E I P I M A S I S

   Gerbiami mokyklos bendruomenės nariai: mokiniai, mokytojai, tėveliai, kiti mokyklos darbuotojai.

    Džiaugiuosi, kad nuo 2020m. spalio 5 dienos galėsime sugrįžti į mokyklą ir ugdymo procesą tęsti įprastu būdu. Prašau Jūsų visų atsakingai įvertinti situacijos sudėtingumą. Visi norime būti sveiki. Prašau visų laikytis gal ir labai nepatogių, neįdomių, nelengvų saugumo reikalavimų.

      Aplinkui mus jau yra sergančių, galimai sergančių, grįžusių iš užsienio šalių, esančių privalomoje dviejų savaičių saviizoliacijoje. Gal ir nepatogu ar nedraugiška, bet venkite kontaktų su šiais žmonėmis. Pagalvokite apie tai, kad pabendravę su minėtais žmonėmis, jūs patys galite susirgti, o atėję į mokyklą (į darbą) užkrėsite draugus, kolegas. Jei jau tokių kontaktų nepavyko išvengti, likite namuose,  informuokite klasių auklėtojus, mokyklos administraciją. Atsakingi asmenys Jums patars ką reikia daryti.

    Gerbiami tėveliai, labai atsakingai kiekvieną rytą įvertinkite savo vaikų sveikatą. Pastebėję bet kokius, kad ir menkiausius ligos simptomus, neišleiskite savo vaikų į mokyklą. Išleisdami į mokyklą patikrinkite ar jie turi naują veido apsaugos kaukę.

    Informuoju, kad nuo 2020m. spalio 5 dienos

PAŠALINIAI ASMENYS Į MOKYKLĄ NEBUS ĮLEIDŽIAMI, IŠSKYRUS ATVEJUS, KAI TEIKIA PASLAUGAS, BŪTINAS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMUI AR VYKDO VALSTYBINES FUNKCIJAS

     Mieli mokiniai, labai Jūsų visų prašau atsisakyti nereikalingų vaikščiojimų, lakstymų koridoriais ar išėjimų į lauką. Visi išėjimai bus registruojami nurodant išėjimo priežastį. Pertraukų metu vaikščiokite užsidėję naują veido apsaugos kaukę, laikykitės atstumo tarp bendraamžių ir kitų mokinių, judėkite tik jums paskirtais maršrutais.

      Dar kartą visų atsiprašau už nepatogumus, bet tik veikdami kartu mes liksime saugūs.

      B Ū K I T E   S V E I K I.

 
 
Žinutė tėvams

Informacija mokinių tėvams/globėjams/rūpintojams

Vaikui susirgus, iš karto būtina apie ligą informuoti klasės auklėtoją/mokytoją.

Prieš išleidžiant sūnų/dukrą/globotinį po ligos (karščiavimo, kosėjimo, viduriavimo ir pan.) į mokyklą, tėvai/globėjai/rūpintojai būtinai privalo informuoti klasės auklėtoją/mokytoją ne vėliau kaip prieš dieną. Išleiskite į mokyklą tik pasveikusį vaiką.

Visi atsakingai elkitės savo ir kitų žmonių atžvilgiu.

 

 

 
 
Ekstremalių situacijų vadovo nauji sprendimai

Dėl neformaliojo švietimo organizavimo

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo 

 

Dėl pradinio ugdymo organizavimo 

 

Dėl pagrindinio ugdymo organizavimo

 
 
Svarbu!

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro parengti algoritmai dėl Covid-19

 
 
Eksrtremalios situacijos valdymo tvarka

KUPIŠKIO R. ALIZAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS
EKSTREMALIOS SITUACIJOS VALDYMO TVARKA 2020-2021 m.m.

 

 
 
Saugos reikalavimų atmintinė
Saugos reikalavimų atmintinė

1.Tėvai (globėjai), išleisdami vaiką į mokyklą, kiekvieną rytą atidžiai stebi, ar vaikas neturi temperatūros, nekosti, nečiaudi. Jeigu yra šie simptomai, vaiko į mokyklą neleidžia ir apie tai informuoja klasės auklėtoją (mokytoją).
2. Jei vaikas karščiuoja, tėvai skubiai kreipiasi į šeimos gydytoją. Į mokyklą vaikas grįžta visiškai pasveikęs ir tik su gydytojo pažyma.
3. Važiuojant mokykliniu autobusu mokiniams dėvėti kaukes būtina (be kaukės į autobusą neįleidžiami). Kaukes nusiima tik atėjęs į savo klasę. Kaukėmis vaikus aprūpina tėvai.
4. Nevažiuojantis mokinys, prieš įeidamas į mokyklą, užsideda kaukę, kurią nusiima tik savo klasėje.
5. Kaukės dėvimos mokyklos koridoriuose, einant į valgyklą. Valgykloje laikomasi saugaus atstumo (1-2 metrų) ir valgoma tik nurodytos pertraukos metu.
6. Nusiėmęs kaukę, mokinys ją įsideda į maišelį, o maišelį – į kuprinę (ant suolo kaukė negali būti padėta).
7. Rankos dezinfekuojamos (plaunamos muilu) prieš valgį, po fizinio lavinimo pamokos, pasinaudojus tualetu ir t. t. pagal poreikį.
8. Po pamokų mokinys klasėje užsideda kaukę ir eina į autobusą arba namo.
9. Ne mokytojai ir ne mokiniai į mokyklą patekti negali. Esant reikalui, kreipiasi į prie durų budintį asmenį.

10. Rugsėjo 1 dieną pradinių klasių mokinius į klasę palydi tik vienas iš tėvų/globėjų/rūpintojų.

 

 
 
Rekomendacijos ir reikalavimai švietimo įstaigoms dėl Covid-19 prevencijos

Bendros rekomendacijos

Ikimokyklinis ugdumas

Pradinis ugdymas

Pagrindinis ugdymas

Neformalusis vaikų švietimas

 
 
Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“
Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto vykdytojas yra Švietimo aprūpinimo centras.

Projekto įgyvendinimo metu vykdomos veiklos apima gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimą bei gamtos ir technologinių mokslų mokymui įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimą.

Daugiau informacijos galite rasti projekto svetainėje „Vedlys“ adresu: http://www.vedlys.smm.lt

 

 
 
<<  ankstesnis  1   2   3   4   5   10  20  30  40  50  60  sekantis  >>